ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Mythos Ice Take me There»

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη θέση Βρύσες, 70ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας,  ΤΚ 32009 Ριτσώνα Ευβοίας, με ΑΦΜ 999188717, ΔΟΥ Χαλκίδας (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα “Mythos Ice”, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Mythos Ice Take me There»  (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.mythosice.gr (εφεξής καλουμένης ως «Ιστοσελίδα»), που τηρεί η Διοργανώτρια.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, συνολικά τριάντα πέντε (35) νικητές εκ των οποίων οι πέντε πρώτοι (5) θα κερδίσουν, με τυχαία επιλογή προορισμού, τριήμερες διακοπές για 2 άτομα και 1 κιβώτιο  MYTHOS ICE φιάλη (24x330ml) και τριάντα (30) θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο  MYTHOS ICE φιάλη (24x330ml) - (καλούμενα   εφεξής «το Δώρο ή τα Δώρα»).

1.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των όρων αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν.


 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες») Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται αυτόματα και άμεσα.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας  και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή η παροχή υπηρεσίας εκ μέρους της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή της συμμετοχής ή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

2.6. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 9. .


 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 16η Ιουνίου 2021, ώρα 13:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 25η Ιουλίου 2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).


 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2, 3 και 6 του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου 2021 και ώρα [13:00] έως και 25 Ιουλίου και ώρα [23:59], οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) επισκέπτεται την Ιστοσελίδα www.mythosice.gr, επιβεβαιώνει πως είναι άνω των 18 χρονών και στη συνέχεια πατά την επιλογή «ΞΕΚΙΝΑ» (β) παρακολουθεί τα πέντε videos και επιλέγει για καθένα από αυτά, τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που τα συνοδεύει (γ) εφόσον απαντήσει σωστά και στις πέντε ερωτήσεις, συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του (ε) αποδέχεται τους παρόντες Όρους Συμμετοχής (ε) επιλέγει την εντολή «ΣΑΜΠΜΙΤ» ώστε να καταχωρηθεί η συμμετοχή του στις κληρώσεις.


 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Οι νικητές θα αναδεικνύονται ύστερα από  ηλεκτρονικές κληρώσεις στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών μέσα από σύστημα ανάδειξης νικητών (τύπου random.org). Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν  την επόμενη μέρα μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού και θα αφορούν το σύνολο των συμμετοχών από την έναρξη έως το τέλος του Διαγωνισμού . Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα www.mythosice.gr την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα θα αναδειχθούν και οι επιλαχόντες. Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα των συστημάτων διενέργειας του Διαγωνισμού  ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου. Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τους νικητές στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους.


 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

6.1.  Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

 1. Σε περίπτωση που ο νικητής/ες είναι ανήλικος .
 2. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει θετικά στο ληφθέν email που θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7.1.  παρακάτω ή δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του σύμφωνα με την παράγραφο 7.2, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
 3. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν απαντήσει στο ληφθέν email ότι αποδέχεται το δώρο του.  
 4. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.
 5. Κατά την απόλυτη διακριτική  ευχέρεια της Διοργανώτριας, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κριθεί ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

6.2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η  Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει την αντίστοιχη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακυρότητας του νικητή, θα επιλέγεται ο  πρώτος επιλαχών.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

7.1.  Η Διοργανώτρια εντός τριών (3) ημερών από την ανάδειξη των νικητών θα αποστέλλει στον εκάστοτε νικητή ενημερωτικό e-mail με αποστολέα  mythosbeergreece@gmail.com   στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει με σκοπό την ενημέρωσή του. Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω e-mail  η Διοργανώτρια θα καλεί τον εκάστοτε νικητή  να απαντήσει  εάν αποδέχεται το Δώρο. Ο εκάστοτε νικητής οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη του εν λόγω e-mail να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκάστοτε νικητής οφείλει να αποστείλει ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση). Στη συνέχεια η Διαφημιστική θα προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησε, με το νικητή προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων, αλλά και προκειμένου ο νικητής να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του Δώρου του. Οι νικητές των μεγάλων δώρων (τριήμερες διακοπές για 2 άτομα) αφού ενημερωθούν μέσω e-mail από τη Διαφημιστική και στείλουν τα στοιχεία τους, θα λάβουν ένα ηλεκτρονικό voucher από το συνεργαζόμενο πρακτορείο ταξιδίων, με το οποίο θα επικοινωνήσουν  προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία παραλαβής και χρήσης του Δώρου .

Όσον αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία απορρήτου των Συμμετεχόντων και του εκάστοτε νικητή ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 των παρόντων όρων συμμετοχής. 

7.2. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αδυνατεί να εντοπίσει κάποιον νικητή εντός πέντε (5) ημερών από την ανάδειξή του ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στην Διοργανώτρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός πέντε (5) ημερών ότι αποδέχεται την ανάδειξή του σε νικητή και το Δώρο,  η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τον 1ο επιλαχόντα.

7.3. Μετά την ανάδειξη του εκάστοτε νικητή , η Διοργανώτρια θα αναρτήσει το όνομά του στην Ιστοσελίδα www.mythosice.gr.

7.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον εκάστοτε νικητή ούτε με τον αντίστοιχο επιλαχόντα , η  Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα είτε να ματαιώσει τη διάθεση αυτών για τον συγκεκριμένο μήνα, είτε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (π.χ. επιλογή 2ου επιλαχόντα).

7.5. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, ή/και των επιλαχόντων- κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό τους ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.6. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές (ή οι  επιλαχόντες- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές (ή οι  επιλαχόντες- κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

 

 1. ΔΩΡΑ

8.1 Τα δώρα τριήμερες διακοπές για 2 άτομα και 1 κιβώτιο Mythos Ice φιάλη (24x330ml) θα κληρωθούν στους πρώτους 5  νικητές με τυχαία επιλογή προορισμού.

 

Σημείωση: σε όλα τα παρακάτω δώρα, συμπεριλαμβάνεται το πρωινό. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα υπόλοιπα γεύματα, ούτε ο φόρος διαμονής.

 

 1. Βοϊδοκοιλιά - Μεσσηνία

Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4* (Γιάλοβα ή Πύλο), με πρωινό για 2 διανυκτερεύσεις και ένα αυτοκίνητο κατηγορίας (Α)  για 2 ημέρες

 1. Βοϊδοκοιλιά - Μεσσηνία

Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4* (Γιάλοβα ή Πύλο), με πρωινό για 2 διανυκτερεύσεις και ένα αυτοκίνητο κατηγορίας (Α)  για 2 ημέρες

 1. Σίμος - Ελαφόνησος

Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4*, με πρωινό για 2 διανυκτερεύσεις και ένα αυτοκίνητο κατηγορίας (Α) για 2 ημέρες

 1. Σίμος - Ελαφόνησος

Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4*, με πρωινό για 2 διανυκτερεύσεις και ένα αυτοκίνητο κατηγορίας (Α) για 2 ημέρες

 1. Πόρτο Κατσίκι – Λευκάδα

Ένα δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4* (Λευκάδα), με πρωινό για 2 διανυκτερεύσεις και ένα αυτοκίνητο κατηγορίας (Α)  για 2 ημέρες

 

Λεπτομέρειες δώρων

Ξενοδοχείο

Για την διαμονή περιλαμβάνεται το δωμάτιο, το πρωινό και οι φόροι.

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (3.00 € ή 4.00 € ανάλογα την κατηγορία του ξενοδοχείου) ανά διανυκτέρευση, ποσό το οποίο υποχρεωτικά ο πελάτης πρέπει να πληρώσει στο ξενοδοχείο. Η εξαργύρωση του δώρου μπορεί να γίνει ανάλογα με την διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίσημες αργίες.

 

Αυτοκίνητο

Το δώρο περιλαμβάνει αυτοκίνητο κατηγορίας (Α).

Αναλυτικές πληροφορίες για τους γενικούς όρους που διέπουν κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου από την Hertz περιλαμβάνονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.hertz.gr/el/support/genikoi-oroi-enoikiasis/  


Στοιχεία ταξιδιωτικού πρακτορείου: AKTINA Travel Group, Φιλελλήνων 26, Αθήνα, Τηλ.: 210 4221800

8.2 Τριάντα (30) νικητές θα κερδίσουν από ένα κιβώτιο μπύρες Mythos Ice (24 φιάλες x 330ml).

8.3 Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

8.4  Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.  Επιπλέον είναι αυτονόητο ότι μετά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ενημέρωση των νικητών σχετικά με την διαδικασία παραλαβής του Δώρων, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν υπέχουν καμία ευθύνη, έστω και έμμεση, προς τους νικητές και προς οποιονδήποτε τρίτο, απορρέουσα από την χρήση / απολαβή του Δώρου. Η χρήση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εκ μέρους της  Διοργανώτριας  και της Διαφημιστικής. 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και ο Όμιλος Carlsberg αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύονται να δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. («Ολυμπιακή Ζυθοποιία», «εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό καθώς και στην περίπτωση που συμμετέχετε στις προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ως αποτέλεσμα ή για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό και της απονομής των Δώρων του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε περιλαμβάνουν:

 • Το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και e-mail και ενδεχομένως τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή του Διπλώματος Οδήγησης, που μας παρέχετε, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο νικητής και να σας απονείμουμε το δώρο.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς μέσω των χώρων συνομιλίας μας (chatrooms), των μηνυμάτων, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ προκειμένου να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σχετικά με τον Διαγωνισμό και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.
 • Τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να καθορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση ή το «λόγο» της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Οι κύριοι νομικοί λόγοι, που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι (α) έννομη υποχρέωση, όταν, δηλαδή, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, για να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας, (β) εκτέλεση της σύμβασης, όπου οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες, για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση με εσάς (γ) έννομα συμφέροντα, όπου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για να επιτύχουμε ένα νόμιμο συμφέρον και οι λόγοι για τη χρήση τους αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων (δ) συγκατάθεση. Ενδέχεται ανάλογα με την εκάστοτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου:

 • Να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό και να επικοινωνήσουμε περαιτέρω μαζί σας για την απονομή του Δώρου ή την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημά σας.
 • Να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και να τηρήσουμε κάθε νόμιμη υποχρέωση την οποία έχουμε, να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων του Διαγωνισμού. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους.
 • Να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό και να αναλύουμε την απόδοση του Διαγωνισμού. Για να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι ενήλικες που βρίσκονται στη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ βλέπουν και αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους μας, για να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους μας και να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, για να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων κίνησης, ελέγχων και έρευνας, στατιστικών και ερευνών, για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε/εγγραφείτε στα διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, για να διατηρήσουμε τους ιστοτόπους μας ασφαλείς ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των δεδομένων σας σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών και αναλυτικές υπηρεσίες και σε παρόχους μηχανών αναζήτησης.

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., η οποία θα διεξάγει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της («Τεχνικός Ανάδοχος»), η οποία είναι η τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει την τεχνική υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας για λογαριασμό της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Θα εξασφαλίσουμε ότι ο Τεχνικός Ανάδοχος θα προβεί σε συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που θα μοιραστούμε μαζί του σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα» παραπάνω.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΟΧ θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

Ενημέρωση πληροφοριών

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ' αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία τους:

 • την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
 • τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
 • τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και
 • τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

 • όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.
 • να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
 • να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και
 • να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@olympicbrewery.gr.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική,

Τηλ. +30 210 6675200 Φαξ +30 210 210 6675297

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας υγείας λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο,.  Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ακύρωσής  του. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και δέσμευση για την υλοποίηση των ιδεών που θα προταθούν στο Διαγωνισμό.

10.2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή  και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν και συνεπάγεται την παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. 

10.4. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

10.5. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.